Skip to: site menu | section menu | main content

Projektantski inženiring nepremičnine

Zvonka Perme s.p.
Currently viewing: PIN Zvonka Perme s.p. » Storitve

Preverjanje zemljišč:

Kot prvo mora biti zemljišče, ki ga poseduje investitor zazidljivo, kar je razvidno iz prostorsko izvedbenih pogojev. Zato skupaj z investitorjem preverimo, kaj je možno na tej gradbeni parceli postaviti. Zelo pomembno je tudi, ali ima gradbena parcela urejen dovoz, ali so komunalni vodi na parceli, če niso, kje potekajo. Kajti, če do gradbene parcele ne vodi pot, ki je v ZK evidentirana kot javno dobro, mora investitor pred izdajo GD pridobiti služnostno pogodbo z vpisom služnosti v ZK. Pridobiti je potrebno tudi služnost za potek komunalnih vodov, če le-ti niso na parceli. Skratka, mi ob ogledu investitorju razložimo, kaj vse je potrebno urediti, da bo pridobil gradbeno dovoljenje.

Pomembno je tudi, ali je zemljišče, na katerem je predvidena gradnja, lastniško, kar izkazuje zemljiško knjižni izpisek. Če ni, je potrebno dokazilo o pravici gradnje izkazati z ustreznim dokumentom.

Izdelava projektne dokumentacije:

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

Zahtevni in manj zahtevni objekti

Ob upoštevanju zakona o graditvi objektov; ZGO - 1B (Ur.l. RS, št. 126/2007) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l.RS, št. 55/2008)

 • na pristojni občini preverimo vrste dopustnih gradenj in vrste dopustnih objektov na danem zemljišču;
 • pooblaščeni geodet izdela geodetski posnetek s certifikatom, ki je osnova za nadaljnjo umestitev objekta v prostor;
 • na podlagi investitorjevih želja pooblaščeni arhitekt izdela idejni projekt;
 • ko investitor potrdi končno varianto, izdelamo vodilno mapo idejne zasnove, na podlagi katere pridobimo projektne pogoje, oziroma soglasje za priključitev ;
 • na podlagi prejetih projektnih pogojev in soglasij za priključitev sledi izdelava PGD ki je sestavljen iz:
  1. vodilna mapa
  2. načrt arhitekture
  3. načrt zunanje ureditve
  4. načrt gradbenih konstrukcij
  5. načrt električnih instalacij
   1. načrt NN priključka (če je potrebno)
  6. načrt strojnih instalacij
   1. načrt vodovodnega priključka (če je potrebno)
   2. načrt plinskega priključka (če je potrebno)
  7. načrt telekomunikacij (če je potrebno)
  8. elaborati (če je potrebno)
 • na podlagi izdelanih načrtov pridobimo potrebna soglasja na projektno rešitev;
 • ko imamo pridobljena vsa soglasja, lahko sestavimo celotno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljena.

Nezahtevni objekti

Izdelamo vam dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte. Sestavni deli dokumentacije pa so:

 1. Prikaz lege objekta na zemljišču na zemljiškokatastrskem prikazu z navedbo odmikov od sosednjih parcel;
 2. Značilni prerezi objekta in terena;
 3. soglasja pristojnih soglasodajalcev;
 4. dokazilo o pravici graditi.

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta je samo investitor.

Projektna dokumentacija za izvedbo - PZI

Izvedemo jo ob upoštevanju zakona o graditvi objektov; ZGO - 1B (Ur.l. RS, št. 126/2007) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l.RS, št. 55/2008).
Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt za izvedbo je podlaga za graditev vseh vrst objektov.

Projektna dokumentacija izvedenih del - PID

Izdelamo vam jo ob upoštevanju zakona o graditvi objektov; ZGO - 1B (Ur.l. RS, št. 126/2007) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l.RS, št. 55/2008).
Projekt izvedenih del je skupaj z geodetskim načrtom novega stanja zemljišča, dokazilom o zanesljivosti objekta, drugimi podatki in dokazili, če jih za to vrsto objekta določa zakon prilaga k vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Nazaj na vrh.

Geodetske storitve:

 • izdelava geodetskih načrtov
 • izdelava parcelacij
 • ureditev meja
 • zakoličevanje objektov
 • vris objektov
 • izdelava etažnih načrtov

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah. Izdeluje se ga za različne namene (pridobitve gradbenega dovoljenja, posnetek izvedenega stanja, …) 

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Nazaj na vrh.

Vodenje upravnih postopkov:

Po pooblastilu investitorja vodimo upravne postopke, ki so potrebni za pridobitev

 • projektnih pogojev;
 • soglasij za priključitev;
 • soglasij za projektno rešitev;
 • odločbe za komunalni prispevek;
 • gradbeno dovoljenje;
 • uporabno dovoljenje.

Nazaj na vrh.Back to top